home home > budo > katori shinto ryu > exameneisen Katori Shinto ryu kanji

Overzicht exameneisen

Yugen Budo - Katori Shinto ryu

eerste kyu - eerste dan - tweede dan - derde dan

Ik-kyu   - bruine band

Alle kamae’s

Omote no tachi:

Omote no bo:

Iai-jutsu - Suwari no iai:

Theoretisch gedeelte

Katori Ogatsu

 

1e dan   - zwarte band

Alle kamae’s

Omote no tachi:

Omote no bo:

Omote Naginata:

Iai-jutsu - Suwari no iai:

Theoretisch gedeelte

 

2e dan

Omote no tachi.

Omote no bo:

Omote Naginata:

Iai-jutsu - Suwari no iai:

Iai-jutsu - Tachi no iai:

Theoretisch gedeelte

 

3e dan

Omote no tachi.

Omote no bo:

Omote Naginata:

Iai-jutsu - Suwari no iai:

Iai-jutsu - Tachi no iai:

Theoretisch gedeelte

katori naginata vs tachi


Laatste update van deze pagina: 21 September 2012
 

Zoek je info over
Kobudo in Venlo?  

 

 
Facebook LinkedIn RSS